શું હિન્દુઓ તેમના અધિકારો લઈ લે,જાતિ ગણતરી પર વિપક્ષને PM મોદીએ ઝાટકી નાખીએ, જ્યાં સુધી વસ્તીનો સવાલ છે

ભારત સમાચાર: નીશ સરકારે બિહારમાં લીંગના આંકડા જાહેર કર્યા છે. આને જોવા માટે તોફાન છે. આજે આ ચૂંટણી લડી રહ્યા …

Read more